INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ A IZS

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, ze dne 6. dubna 2021 Vám oznamuji,                  že se s platností od 12. dubna 2021 povoluje osobní přítomnost dětí na vzdělávání:

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí
 • dětem ze speciálních tříd mateřských škol

Návrat dětí do MŠ je podmíněn pravidelným testováním antigenními testy – 2x týdně (pondělí a čtvrtek), s tím,            že první test se provádí první den přítomnosti dítěte ve škole a další s odstupem minimálně 2 a maximálně                3 pracovní dny.

Preventivní test se provádí vždy bezprostředně při příchodu dítěte do MŠ. Nebude-li dítě přítomno ve škole v den testování, provede  se test v den jeho příchodu.

Testovat dítě bude jeho zákonný zástupce za asistence zaměstnance školy (v případě, že dítě přivede jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba písemné pověření této osoby k provedení testu dítěte).

Vzhledem k tomu, že provedení testu vyžaduje určitý čas, tak počítejte přibližně s 20ti minutovým zdržením.

Testování se neprovádí, doloží-li zákonný zástupce:

 • negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený
  na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19;
 • u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než        90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

 

Děti IZS v mateřské škole

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření umožněna osobní přítomnost              na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

 • Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině,
  nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku,
  že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
 • O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
 • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
  podle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Školné za období 12. – 30. 4. 2021 ve výši 577,- Kč bude odečteno z přeplatku měsíce března.