Platby

ŠKOLNÉ

Od 1.9.2018 se zvyšuje školné dle nového výpočtu MČ Praha 17 na 518 Kč.

Platba za školné musí být zaplacena nejpozději do 10. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 006023-0170731359/0800, s příslušným variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen.

Od 1.1.2005 dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., neplatí školné předškolní děti (tj. poslední rok před nástupem do školy).

 

STRAVOVÁNÍ

Zásady stanovení stravného se řídí vyhláškou 107/2005. o školním stravování, příloha 2.
Výše poplatku za stravování je stanovena finančním limitem této vyhlášky.

Platba za stravné musí být zaplacena nejpozději do 10. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 35 – 0170731359/0800, variabilní symbol – číslo
dítěte, konstantní symbol – 0308

Dítě, které je přítomno v MŠ v době podávání jídla se vždy stravuje.
Způsob stravování dítěte dohodne rodič s ředitelkou školy nebo vedoucí ŠJ.

Ze stravování odhlašuje rodič dítě ve ŠJ den předem na tel.: 731129575 do 14,30 hod.  nebo na e-mail: sjsochanova@seznam.cz do 24,00 hod.
Pouze v pondělí se odhlašuje dítě do 8,00 hod. První den nemoci je možné vyzvednout oběd ve školní jídelně – budova šnečků v době 11,15 – 11,25 hod.

JÍDLO SI RODIČE ODNÁŠEJÍ POUZE V JÍDLONOSIČÍCH

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny  jsou každé úterý od 10,00 do 14,00 hod.,
případně po domluvě s vedoucí školní jídelny na tel.: 731 129 575
denně od 7,00 – 14,00 hod.