Platby

Školné pro školní rok 2021/2022 dle nového výpočtu
MČ Praha 17 činí 677,- Kč.

Platba za školné musí být zaplacena nejpozději do 15. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 006023-0170731359/0800, s příslušným variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen.

Od 1.1.2005 dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., neplatí školné předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

STRAVOVÁNÍ

Zásady stanovení stravného se řídí vyhláškou 107/2005. o školním stravování, příloha 2.
Výše poplatku za stravování je stanovena finančním limitem této vyhlášky.

Platba za stravné musí být zaplacena nejpozději do 15. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 35 – 0170731359/0800, variabilní symbol – číslo
dítěte, konstantní symbol – 0308

Výše stravného:
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování upravujeme cenu za stravování
dítěte v MŠ takto:
Celodenní docházka:
Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) 43,-Kč/den tj. 946,-Kč měsíčně
Děti 7 -10 let (přesnídávka, oběd, svačina) 49,-Kč/den tj. 1 078,-Kč měsíčně
(děti, které dosáhnou ve školním roce /1. 9. – 31. 8./ věku 7 let, platí stravné pro 7 leté již od září daného školního roku)

Polodenní docházka:
Děti 3 –  6 let (přesnídávka, oběd) 34,-Kč/den tj. 748,- Kč měsíčně
Děti 7 – 10 let (přesnídávka, oběd) 39,-Kč/den tj. 858,- Kč měsíčně

 

ŠKOLNÉ

Přehled plateb od března 2020

Březen 2020   –  zaplaceno 628,00 Kč (vrací se 348,00 Kč)

Duben 2020  –  platba 0,00 Kč  (kdo nezrušil platbu, bude vráceno)

Květen 2020  –  platba u dětí, které od 25. 5. 2020 jsou přihlášené bude 165,00 Kč
(neplaťte, bude odečteno z březnového přeplatku)

Červen 2020  –  platba 628,00 Kč (platí pouze děti, které jsou přihlášené)

Červenec 1. – 3. 2020  –  platba 84,00Kč (nejedná se o prázdninový provoz)

  • Zákonný zástupce dítěte, které navštíví MŠ třeba jen 1 den v daném měsíci, je povinen
    provést úhradu školného za daný měsíc.
  • Dále ředitelka mateřské školy vydala Rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání pro zákonné zástupce dětí, které již ve školním roce 2019/2020 (tj. do 31. 8. 2020) nebudou do mateřské školy docházet.

                           

JÍDLO SI RODIČE ODNÁŠEJÍ POUZE V JÍDLONOSIČÍCH

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny  jsou každé úterý od 10,00 do 14,00 hod.,
případně po domluvě s vedoucí školní jídelny na tel.: 731 129 575
denně od 7,00 – 14,00 hod.