Platby

ŠKOLNÉ

Školné pro školní rok 2019/2020 dle nového výpočtu MČ Praha 17 činí 628,- Kč.

Platba za školné musí být zaplacena nejpozději do 10. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 006023-0170731359/0800, s příslušným variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen.

Od 1.1.2005 dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., neplatí školné předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

 

STRAVOVÁNÍ

Zásady stanovení stravného se řídí vyhláškou 107/2005. o školním stravování, příloha 2.
Výše poplatku za stravování je stanovena finančním limitem této vyhlášky.

Platba za stravné musí být zaplacena nejpozději do 10. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 35 – 0170731359/0800, variabilní symbol – číslo
dítěte, konstantní symbol – 0308

Výše stravného:
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování upravujeme cenu za stravování
dítěte v MŠ takto:
Celodenní docházka:
Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) 38,-Kč/den tj. 836,-Kč měsíčně
Děti 7 -10 let (přesnídávka, oběd, svačina) 43,-Kč/den tj. 946,-Kč měsíčně
(děti, které dosáhnou ve školním roce /1. 9. – 31. 8./ věku 7 let)

Polodenní docházka:
Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd) 30,-Kč/den tj. 660,-Kč měsíčně
Děti 7 – 10 let (přesnídávka, oběd) 35,-Kč/den tj. 770,-Kč měsíčně

Dítě, které je přítomno v MŠ v době podávání jídla se vždy stravuje.
Způsob stravování dítěte dohodne rodič s ředitelkou školy nebo vedoucí ŠJ.

Ze stravování odhlašuje rodič dítě ve ŠJ den předem na tel.: 731129575 do 14,30 hod.  nebo na e-mail: vedouci.sj@ms-sochanova.cz  do 24,00 hod.
Pouze v pondělí se odhlašuje dítě do 8,00 hod. První den nemoci je možné vyzvednout oběd ve školní jídelně – budova šnečků v době 11,15 – 11,25 hod.

JÍDLO SI RODIČE ODNÁŠEJÍ POUZE V JÍDLONOSIČÍCH

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny  jsou každé úterý od 10,00 do 14,00 hod.,
případně po domluvě s vedoucí školní jídelny na tel.: 731 129 575
denně od 7,00 – 14,00 hod.