Zápis

Přijetí školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí školní rok 2020 2021

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí, které byly přijaty na jinou MŠ a do MŠ Socháňova nenastoupí, aby tuto skutečnost oznámili prostřednictvím formuláře ZPĚTVZETÍ do 10. 6. 2020 na email: reditelka@ms-sochanova.cz

ZPĚTVZETÍ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

9. dubna 2020

Z důvodu mimořádných opatření proběhne zápis dětí do MŠ pro školní
rok 2020/2021 korespondenčně.

Prosíme rodiče, aby si vytiskli: – Přihlášku dítěte a
– Čestné prohlášení o očkování (netýká se dětí
s povinnou předškolní docházkou).

Kritéria pro přijímání dětí 2020 2021

Přihláška-dítěte

Čestné prohlášení k očkování

Evidenční-list-dítěte

Evidenční list bude k dispozici také při osobním podání přihlášky. Evidenční list si po skončení mimořádných opatření necháte potvrdit pediatrem a odevzdáte jej při nástupu dítěte do mateřské školy učitelce ve třídě.  

Po vyplnění a podpisu dokumentu zákonným zástupcem, prosíme o jejich doručení spolu s oboustrannou kopií očkovacího průkazu dítěte:
U dětí cizinců – přiložte kopii povolení trvalého/přechodného pobytu (kopie pasu dítěte)

  • osobně můžete odevzdat ve dnech 4. 5. 2020 – 5. 5. 2020 u hlavního vchodu do MŠ
    pro tento způsob odevzdání použijte rezervační systém z důvodu omezeného množství osob na jednom místě

    https://ms-sochanova.reservando.cz/

  • poštou na adresu školy
  • datovou schránkou na u2nkziy
  • na e-mail: reditelka@ms-sochanova.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e-mail)

Termín pro doručení dokladů poštou, datovou schránkou nebo e-mailem
      je 4. 5. 2020 – 7. 5. 2020.

Po doručení Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám oznámíme
na e-mail uvedený v přihlášce – prosím uvádějte čitelně.

Na základě zahájení správního řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176 máte po dobu průběhu tohoto řízení, podle ust. § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., v pozdějších zněních, správní řád možnost nahlédnout do spisu.

Výzva k nahlédnutí do spisu

Informace o přijetí dítěte budou dne 5. 6. 2020 zveřejněny na stránkách školy a na veřejné nástěnce školy.

———————————————————————————————————-

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům poštou s doručenkou.

 

Provedené rezervace zůstávají v platnosti.

Děkuji za pochopení

Dana Kadlečková, ředitelka MŠ

 

UPOZORNĚNÍ:

Dle nové legislativy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání hraje místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MČ Praha 17 důležitou roli – viz. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Případné další informace na tel.: 734 428 342 – Dana Kadlečková, ředitelka
školky.

Provoz naší MŠ je od 6.30 do 17.30 hod.