Plavání – vyúčtování

Vážení rodiče předškoláků, kteří chodili na plavání,

dne 13. 7. 2021 Vám byly na účet zaslány peníze za nevyčerpané lekce plavání ve výši 1.050,00 Kč.

 

Přejeme krásné prázdniny

Plavání v červnu

Vzhledem k tomu, že v rámci rozvolňování bude od příštího týdne možná účast dětí na plaveckém výcviku, budou děti, které zahájily na podzim plavecký kurz, ještě do konce června chodit plavat.

Termíny: 9. 6., 16. 6. a 23. 6. 2021

Čas plavání: děti z kytiček 9,00 – 9,45

děti ze šnečků 9,45 – 10,30

Výběrové řízení – oprava teras

 

Výzva_MŠ_Soch terasa a chodníky

schéma oprav areál. terasy

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

seznam přijatých dětí podle registračních čísel naleznete zde:

Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2021 2022

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne dne 24. června 2021 v 16,00 hodin na zahradě školy     – za budovou ŠNEČKŮ.

Prosíme rodiče, aby dodržovali zvýšená hygienická opatření a na schůzku se dostavil pouze jeden rodič, bez dětí.

Pokud bylo Vaše dítě přijato zároveň do jiné mateřské školy a naši MŠ nebude navštěvovat, prosím                 o oznámení této skutečnosti na e-mail: reditelka@ms-sochanova.cz.

Opětovné zahájení provozu MŠ

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření č. j. : MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN ze dne 29. dubna 2021, je dětem opět umožněna osobní přítomnost v mateřské škole, to znamená, že od pondělí 3. května 2021 mohou děti přijít do školky.

Upozorňujeme, že od května 2021 platí opět pro všechny povinnost obnovení plateb školného.

Provoz školky bude probíhat za dříve nastavených pravidel při příchodu a odchodu dětí ze školky.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Testování dětí bude probíhat takto:

děti ze šněčků a broučci  –  TESTOVACÍ MÍSTO – zadní vchod do budovy šneků

děti z kytiček – TESTOVACÍ MÍSTO – zadní vchod do budovy kytiček

Testování se týká také dětí IZS, které budou od pondělí ve svých budovách.

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ A IZS

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, ze dne 6. dubna 2021 Vám oznamuji,                  že se s platností od 12. dubna 2021 povoluje osobní přítomnost dětí na vzdělávání:

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí
 • dětem ze speciálních tříd mateřských škol

Návrat dětí do MŠ je podmíněn pravidelným testováním antigenními testy – 2x týdně (pondělí a čtvrtek), s tím,            že první test se provádí první den přítomnosti dítěte ve škole a další s odstupem minimálně 2 a maximálně                3 pracovní dny.

Preventivní test se provádí vždy bezprostředně při příchodu dítěte do MŠ. Nebude-li dítě přítomno ve škole v den testování, provede  se test v den jeho příchodu.

Testovat dítě bude jeho zákonný zástupce za asistence zaměstnance školy (v případě, že dítě přivede jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba písemné pověření této osoby k provedení testu dítěte).

Vzhledem k tomu, že provedení testu vyžaduje určitý čas, tak počítejte přibližně s 20ti minutovým zdržením.

Testování se neprovádí, doloží-li zákonný zástupce:

 • negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený
  na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19;
 • u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než        90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

 

Děti IZS v mateřské škole

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření umožněna osobní přítomnost              na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

 • Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině,
  nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku,
  že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
 • O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
 • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
  podle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Školné za období 12. – 30. 4. 2021 ve výši 577,- Kč bude odečteno z přeplatku měsíce března.

Platba školného na měsíc duben

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

vzhledem k současné situaci, kdy nebylo možné celý měsíc březen navštěvovat mateřskou školu, Vás žádám o zastavení platby školného na měsíc duben – týká se pouze těch rodičů, kteří uhradili školné v březnu.

Děkuji za pochopení

Dana Kadlečková
ředitelka MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vzhledem k mimořádné situaci spojené s nemocí COVID-19 bude prázdninový provoz zajišťovat každá škola pouze pro své děti.

Naše MŠ pro Vás bude otevřena od 1. 7. do 16. 7. 2021 (dny 5. a 6. 7. jsou státní svátky
a MŠ je uzavřena) – v budově šnečků.

Dále bude provoz probíhat od 16. 8. do 27. 8. 2021v budově kytiček.

V době od 19. 7. do 13. 8. 2021 a ve dnech 30. a 31. 8. 2021 bude MŠ UZAVŘENA.

Přihlášku na prázdninový provoz si můžete stáhnout zde:

Přihláška na prázdninový provoz

Vyplněnou přihlášku předejte ve své třídě nejpozději do 30. 4. 2021.

Platby stravného a školného na prázdninový provoz proveďte
od 1. 6. 2021 nejpozději však do 15. 6. 2021.

Platby stravné: č. účtu: 35 – 0170731359/0800            VS: 800 a VS dítěte

Děti 3 – 6 let celodenní 43,-Kč/den, polodenní 34,- Kč/den
Děti 7 – 10 let celodenní 49,-Kč/den, polodenní 39,- Kč/den

Platby školné: č. účtu: 006023-0170731359/0800      VS: 800 a VS dítěte

Výše školného je 385,- Kč za daný měsíc.
Platba školného se netýká předškolních dětí.

Vzhledem k omezené kapacitě prázdninového provozu nebude na později podané přihlášky nebo na přihlášky, u kterých nedojde do 15. 6. 2021 k platbě, brán zřetel.

V případě nemoci se vrací pouze platba za stravné.

STRAVOVÁNÍ – předškolní děti

Prosíme rodiče předškolních dětí, kteří si vyzvedávají obědy v době distanční výuky, aby každý čtvrtek, při vyzvedávání oběda nahlásili, zda si budou chodit také další týden.

 

Děkujeme