Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý dne 15. září 2020
Budova Kytiček  – od 16,45 hodin na zahradě za budovou Kytiček.
Budova Šnečků a Broučci – od 17,00 hodin na zahradě za budovou Šnečků.

Prosíme, aby vždy přišel jeden zákonný zástupce a bez dětí.

Děkujeme

 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

SEZNAMY ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD BUDOU OD 28. 8. 2020 VYVĚŠENY
U VCHODŮ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nově nastupující děti:

– do mateřské školy půjde s dítětem pouze jeden zákonný zástupce,  který při vstupu  provede dezinfekci rukou a po celou dobu pobytu v budově školy bude mít nasazenou     roušku

– adaptace bude probíhat první den v přítomnosti zákonného zástupce asi jednu hodinu,
o dalším průběhu adaptace budou informovat učitelky ve třídách

Děti, které již naši mateřskou školu navštěvují:

– do budovy školy bude vstupovat vždy pouze jeden zákonný zástupce, který při vstupu
do budovy provede dezinfekci rukou a po celou dobu pohybu v budově bude mít  nasazenou roušku

– v šatně třídy může být nejvíce 5 zákonných zástupců, ostatní prosíme o trpělivost, do budovy budou vpouštěni postupně

–  pokud je to možné, neposílejte alespoň první týden děti se starším sourozencem

UPOZORŇUJEME, ŽE DĚTI, U KTERÝCH  SE BUDOU PŘI PŘÍCHODU PROJEVOVAT ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ, NEBUDOU DO ŠKOLY PŘIJATY.

Do MŠ děti potřebují batůžek, dvě roušky v uzavíratelném sáčku, oblečení do třídy, oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení (zůstane uložené v šatně), bačkůrky a lahvičku s pitím.

NE – žádné hračky, ani plyšáky.

 

Platby pro školní rok 2020/2021

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost změnám plateb
za školné a stravné od 1. 9. 2020.

Děkujeme

 

 

Prázdninový provoz – rozdělení do tříd

Rozdělení dětí do tříd

Pokyny k prázdninovému provozu 7. 7. – 17. 7. 2020

Co děti potřebují do MŠ:

První den docházky předá zákonný zástupce dítěte Čestné prohlášení:

Čestné prohlášení o nexistenci virového onemocnění

Provoz MŠ bude probíhat za podmínek nastavených ke dni 25. 5. 2020 (viz. Pravidla při znovuotevření školy – 16. 5. 2020)

Provozní doba MŠ při prázdninovém provozu 7,00 – 17,00 hodin

Do třídy:

 • pohodlné oblečení, přiměřeně k počasí
 • bačkůrky – ne pantofle, crocs
 • podepsanou lahvičku (0,5 l) s pitím – během dne doplňujeme
 • lehké pyžamko
 • Není povoleno přinášení hraček

Na zahradu:

 • pohodlné oblečení – takové, které se může umazat
 • kšiltovku
 • boty vhodné na písek

Dále: 

 • batůžek
 • náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky, legínky či kraťasy

Všechny věci dětem podepište

Pokud bude hodně teplé a slunečné počasí, tak prosíme, děti ráno natřete opalovacím krémem.

 

STRAVA

Prosíme rodiče dětí z jiných mateřských škol, které mají prokázané alergie, aby se před nástupem do mateřské školy spojili s vedoucí školní jídelny a domluvili se na způsobu stravování.

Vedoucí ŠJ: Michaela Vejlupková – tel.: 731129575

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých pro školní rok 2020/2021 proběhne
25. června 2020 v 16,30 hodin na zahradě mateřské školy – u budovy šnečků.

Prosíme, aby se zúčastnil vždy jeden zákonný zástupce – bez dětí.

Děkujeme

Prázdninový provoz 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

Seznam přijatých dětí dle variabilních symbolů

Seznam přijatých dětí 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

Pokyny k platbám za prázdninový provoz v MŠ Socháňova
7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

 

Platba za školné musí být zaplacena nejpozději do 24. 6. 2020,
na bankovní účet číslo 006023-0170731359/0800, s příslušným variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen.

Pro období 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020 je stanovena částka 252,- Kč.

Od 1.1.2005 dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., neplatí školné předškolní děti
a děti s odkladem školní docházky.

 

Platba za stravné musí být zaplacena nejpozději do 24. 6. 2020,
na bankovní účet číslo 35 – 0170731359/0800, variabilní symbol – číslo
dítěte

Výše stravného:

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování upravujeme cenu
za stravování dítěte v MŠ takto:

Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) 38,-Kč/den – 342,- Kč/9 dnů


Děti 7 -10 let (přesnídávka, oběd, svačina) 43,-Kč/den – 387,- Kč/9 dnů
(děti, které dosáhnou ve školním roce /1. 9. – 31. 8./ věku 7 let)

 

Dítě, které nebude mít v daném termínu zaplaceno, nebude do MŠ přijato.

Přijetí pro školní rok 2020/2021 – složka ZÁPIS

Pravidla při znovuotevření školy

Pokyny pro provoz mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

První den nástupu dítěte do mateřské školy, je zákonný zástupce povinen odevzdat vyplněné Čestné prohlášení (toto prohlášení musíte opakovaně vyplnit také při delší nepřítomnosti dítěte v MŠ)

Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění
Datum podpisu Čestného prohlášení nesmí být starší než 1 den

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání přenosu kapének
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti – příchod sourozenců).

Doporučujeme, aby děti do mateřské školy nedoprovázeli  prarodiče.

Provoz mateřské školy:

7,00 – 16,30 hodin        –          7,00 –  8,30  přivádění dětí
                                                12,30 – 13,00 odchod dětí po obědě
                                                14,45 – 16,30 odchod dětí po odpočinku

Zkrácení provozní doby je způsobeno nutností překrývání služeb učitelek,
zdravotními omezeními a zákazem slučování skupin.

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

 • Před mateřskou školou není povoleno se shlukovat.
 • Dítě do mateřské školy doprovází vždy jedna osoba.
 • Je nutné zachovávat odstupy 2 metry v souladu s krizovými opatřeními.
 • Všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy jsou povinny mít zakrytá ústa
  a nos „rouškou“.

Přivádění a vyzvedávání dětí:

 • Při přivádění dítěte zazvoní doprovázející osoba na danou třídu a vyčká příchodu učitelky, která dítě převezme před školou a provede „ranní filtr“ – dotazem na přivádějící osobu zjistí, zda dítě nevykazuje možné příznaky COVID-19.
 • V případě příznivého počasí bude předávání dětí na zahradě v prostoru vymezeném pro danou skupinu.
 • Doprovázející osoba sejme dítěti roušku do připraveného mikrotenového sáčku a sáček s rouškou odnese. Ihned po předání dítěte opustí prostor areálu MŠ.
 • Při vyzvedávání dítěte opět doprovázející zazvoní a vyčká, až učitelka dítě připraví a přivede před budovu.
 • V případě, že bude možný pobyt na zahradě, vyzvedne rodič dítě zde.
 • Ihned po předání dítěte opustí prostor areálu MŠ.

V případě projevů jakéhokoli onemocnění v průběhu dne budou zákonní zástupci vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školky, dítě bude do vyzvednutí izolováno od kolektivu (dle pokynů MŠMT mají být rizikové projevy onemocnění oznámeny na spádovou hygienickou stanici)

ROZDĚLENÍ  DĚTÍ DO SKUPIN:

Děti budou rozděleny do skupin – nebudou po tuto dobu ve svých kmenových třídách – prosíme, připravte na tuto skutečnost děti.
– skupina dětí bude trvalá, bez možnosti slučování s jinou skupinou
– abychom zamezili setkávání, bude každá skupina využívat pouze jeden vchod
do MŠ
– ke skupině budou přiděleny: dvě učitelky
jedna uklízečka

Všechny akce školy jsou zrušeny – výlety, kroužky, spaní předškoláků v MŠ apod.

Denní režim mateřské školy bude pro toto období přizpůsoben mimořádným okolnostem

– nebudou probíhat běžné denní činnosti, ale program bude uzpůsoben tak,
aby bylo možné dodržovat zvýšená hygienická a bezpečnostní pravidla
– bude probíhat hlavně individuální hra s omezeným množstvím hraček, které
budou vždy po ukončení hry dezinfikovány
– po celou dobu se budeme snažit, aby co nejdelší část pobytu dětí v MŠ
probíhala na školní zahradě, kde bude mít každá skupinka svůj vymezený
prostor
– nebudou zařazovány tělovýchovné chvilky a aktivity zvyšující tělesnou
námahu
– v případě velmi teplých a slunných dnů budou skupinky děti využívat stinné
prostory – není přípustné sprchování dětí

Stravování dětí:

– zajišťuje za dodržení přísných hygienických podmínek škola
– před zahájením stravování a po něm si děti vždy umyjí ruce mýdlem po dobu
20 – 30 vteřin
– příbor vydá dítěti učitelka přímo do ruky
– děti budou u stolečků rozesazeny tak, aby byl mezi nimi zajištěn dostatečný
prostor
– výdej jídla a pití zajišťuje vždy učitelka – děti si jídlo nemohou brát samy
– výdej jídla do jídlonosičů (první den nemoci) není možný

Odpolední odpočinek:

– bude probíhat ve třídách v patře, kde budou po celou dobu tohoto provozu připravena ustlaná lehátka dostatečně daleko od sebe, aby bylo zajištěno větrání.

 

CO DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POTŘEBUJÍ:

 • 2x roušku na den
 • Oblečení na zahradu – přiměřené dle počasí
 • Pyžamko
 • Bačkory

Vzhledem k nutnosti pravidelné dezinfekce nebude možné, aby si děti nechávaly věci
ve školce, zde zůstane pouze pyžamko.
Prosíme a dostatečně velký batůžek, ve kterém budou také náhradní věci na převlečení.

POZOR – Děti si nesmí nosit vlastní hračky – ani plyšáka na spaní.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

 • během přerušení provozu byla strojně vyčištěna všechna lehátka, koberce a prvky s textilním povrchem
 • všechny hračky jsou pravidelně myty a dezinfikovány
 • několikrát denně probíhá pravidelná dezinfekce – podlahy, stoly, židličky, umývárny a WC, kliky …
 • dezinfekce zahradních prvků
 • ve všech třídách jsou neustále zapnuté kvalitní čističky vzduchu
 • všem zaměstnancům je pravidelně měřena teplota a nikdo nesmí projevovat známky jakéhokoli onemocnění
 • v případě potřeby bude provedena plošná dezinfekce všech prostor školy
 • prostory školy jsou vybaveny dávkovači dezinfekce a dezinfekčními mýdly
 • hygiena dětí probíhá pod dohledem učitelek – stálé opakování pravidel správného mytí rukou

 

Prázdninový provoz

Náhradní provoz mateřských škol v době letních prázdnin 

Do 3. 7. 2020 jsou v provozu všechny mateřské školy.

Úplné přerušení provozu ve všech mateřských školách bude od 27. 7.  do 14. 8.
a 31. 8.2020.

Po projednání se zřizovatelem byly stanoveny termíny náhradního provozu v těchto mateřských školách:

MŠ Socháňova od 7. 7.  do 17. 7. 2020

MŠ Pastelka od 20. 7. do 24. 7. 2020 MŠ Laudova se spec. třídami  na pracovišti Opuková doplní provoz v případě potřeby

MŠ Bendova od 17. 8. do 28. 8. 2020

Náhradní provoz je určen především pro děti z Řep, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemohou čerpat dovolenou. Rodiče si stáhnou přihlášky z webových stránek mateřských škol, kam děti docházejí. Do 27. 5. 2020 na domovské mateřské školy vyplněné přihlášky doručí elektronicky, poštou nebo osobně. Po odevzdání přihlášky bude každému e-mailem zaslán variabilní symbol pro bezhotovostní platbu nákladů na docházku dítěte v době prázdninového provozu.

Přihláška ke stažení zde:

přihláška prázdniny 2020.2

Výsledky zápisu na dobu určitou budou vyvěšeny v mateřské škole, která provoz zajišťuje od 10. 6. 2020. zde najdete i pokyny pro platbu za školné a stravné, které musí být uhrazeno do 24. 6. 2020.

 

Kontakty na mateřské školy:

Mateřská škola Ředitelka Kontakt
MŠ Laudova se spec. třídami
Laudova 3/1030
163 00 Praha 6 – Řepy
pracoviště Opuková 10/373 
Mgr. Alena Lucová 235 314 535
reditelka@mslaudova.cz
http://www.mslaudova.cz 
MŠ Socháňova
Socháňova 23/1176
163 00 Praha 6 – Řepy
Dana Kadlečková 734 428 342
reditelka@ms-sochanova.cz
http://www.ms-sochanova.cz 
MŠ Pastelka
Španielova 27/1316
163 00 Praha 6 – Řepy 
Pavlína Medvedíková

 

235 324 185
pastelka.ms@volny.cz
http://www.pastelkarepy.cz
MŠ Bendova
Bendova 1/1123
Mgr. Ivana Panochová 235 314 150
msbendova@seznam.cz
http://www.msbendova.cz