Opětovné zahájení provozu MŠ

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření č. j. : MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN ze dne 29. dubna 2021, je dětem opět umožněna osobní přítomnost v mateřské škole, to znamená, že od pondělí 3. května 2021 mohou děti přijít do školky.

Upozorňujeme, že od května 2021 platí opět pro všechny povinnost obnovení plateb školného.

Provoz školky bude probíhat za dříve nastavených pravidel při příchodu a odchodu dětí ze školky.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Testování dětí bude probíhat takto:

děti ze šněčků a broučci  –  TESTOVACÍ MÍSTO – zadní vchod do budovy šneků

děti z kytiček – TESTOVACÍ MÍSTO – zadní vchod do budovy kytiček

Testování se týká také dětí IZS, které budou od pondělí ve svých budovách.

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ A IZS

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, ze dne 6. dubna 2021 Vám oznamuji,                  že se s platností od 12. dubna 2021 povoluje osobní přítomnost dětí na vzdělávání:

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí
 • dětem ze speciálních tříd mateřských škol

Návrat dětí do MŠ je podmíněn pravidelným testováním antigenními testy – 2x týdně (pondělí a čtvrtek), s tím,            že první test se provádí první den přítomnosti dítěte ve škole a další s odstupem minimálně 2 a maximálně                3 pracovní dny.

Preventivní test se provádí vždy bezprostředně při příchodu dítěte do MŠ. Nebude-li dítě přítomno ve škole v den testování, provede  se test v den jeho příchodu.

Testovat dítě bude jeho zákonný zástupce za asistence zaměstnance školy (v případě, že dítě přivede jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba písemné pověření této osoby k provedení testu dítěte).

Vzhledem k tomu, že provedení testu vyžaduje určitý čas, tak počítejte přibližně s 20ti minutovým zdržením.

Testování se neprovádí, doloží-li zákonný zástupce:

 • negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený
  na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19;
 • u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než        90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

 

Děti IZS v mateřské škole

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření umožněna osobní přítomnost              na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

 • Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině,
  nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku,
  že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
 • O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
 • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
  podle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Školné za období 12. – 30. 4. 2021 ve výši 577,- Kč bude odečteno z přeplatku měsíce března.

Platba školného na měsíc duben

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

vzhledem k současné situaci, kdy nebylo možné celý měsíc březen navštěvovat mateřskou školu, Vás žádám o zastavení platby školného na měsíc duben – týká se pouze těch rodičů, kteří uhradili školné v březnu.

Děkuji za pochopení

Dana Kadlečková
ředitelka MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vzhledem k mimořádné situaci spojené s nemocí COVID-19 bude prázdninový provoz zajišťovat každá škola pouze pro své děti.

Naše MŠ pro Vás bude otevřena od 1. 7. do 16. 7. 2021 (dny 5. a 6. 7. jsou státní svátky
a MŠ je uzavřena) – v budově šnečků.

Dále bude provoz probíhat od 16. 8. do 27. 8. 2021v budově kytiček.

V době od 19. 7. do 13. 8. 2021 a ve dnech 30. a 31. 8. 2021 bude MŠ UZAVŘENA.

Přihlášku na prázdninový provoz si můžete stáhnout zde:

Přihláška na prázdninový provoz

Vyplněnou přihlášku předejte ve své třídě nejpozději do 30. 4. 2021.

Platby stravného a školného na prázdninový provoz proveďte
od 1. 6. 2021 nejpozději však do 15. 6. 2021.

Platby stravné: č. účtu: 35 – 0170731359/0800            VS: 800 a VS dítěte

Děti 3 – 6 let celodenní 43,-Kč/den, polodenní 34,- Kč/den
Děti 7 – 10 let celodenní 49,-Kč/den, polodenní 39,- Kč/den

Platby školné: č. účtu: 006023-0170731359/0800      VS: 800 a VS dítěte

Výše školného je 385,- Kč za daný měsíc.
Platba školného se netýká předškolních dětí.

Vzhledem k omezené kapacitě prázdninového provozu nebude na později podané přihlášky nebo na přihlášky, u kterých nedojde do 15. 6. 2021 k platbě, brán zřetel.

V případě nemoci se vrací pouze platba za stravné.

STRAVOVÁNÍ – předškolní děti

Prosíme rodiče předškolních dětí, kteří si vyzvedávají obědy v době distanční výuky, aby každý čtvrtek, při vyzvedávání oběda nahlásili, zda si budou chodit také další týden.

 

Děkujeme

Provoz pro děti IZS

Provoz mateřské školy pro děti rodičů pracujících ve složkách IZS je ve třídě červený šnek. Tyto děti musí být přihlášené přes zaměstnavatele rodičů a MHMP.

Provozní doba MŠ je od 6,30 hod. do 17,30 hod.

Do MŠ děti potřebují:

 • oblečení do třídy a na pobyt venku
 • bačkůrky
 • pyžamo
 • podepsanou lahvičku s pitím
 • batůžek, ve kterém bude 2x rouška či respirátor a náhradní oblečení pro případ potřeby

Prosíme, všechny věci dětem podepište.

Do MŠ nenosíme žádné hračky z domova.

Informace pro zaměstnance IZS

pro Vaši informaci sdělujeme, že děti, které by měly navštěvovat určené školy,  nahlašuje zaměstnavatel vybraných profesí  ( dle nařízení primátora ) na odbor SML MHMP, který následně rozřazuje děti do jednotlivých škol. Podrobnější info , jak nahlašovat děti přes zaměstnavatele rodičů je uvedeno na těchto webových stránkách:

 

http://skoly.praha-mesto.cz/88614_Informace-o-nezbytne-peci-o-deti-za-nouzoveho-stavu-pro-zamestnavatele-zajistujici-kritickou-infrastrukturu

Aktuálně k uzavření škol

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření         se s účinností ode dne 27. února 2021 do 21. března 2021
– zakazuje se osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

O průběhu distanční výuky budou informovat během zítřejšího dne učitelky prostřednictvím třídních e-mailů.

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY MODRÝ A ZELENÝ ŠNEK

Vážení rodiče,

předávám novou informaci z Krajské hygienické stanice:

ve dnech 16. 2., 17. 2., 18. 2. a 19. 2. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší mateřské školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 26. 2., 27. 2., 28. 2. a 1. 3. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěné pozitivně testované osoby v kolektivu mateřské školy, která byla přítomna v zařízení ještě dne 22. 2. 2021, byly epidemiologickým šetřením u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro prodloužení karanténních opatření do 4. 3. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěného případu Covid-19 v kolektivu je tedy potřeba dodržovat domácí karanténu do 4. 3. 2021 a znovu absolvovat odběr –vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER