INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

SEZNAMY ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD BUDOU OD 28. 8. 2020 VYVĚŠENY
U VCHODŮ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nově nastupující děti:

– do mateřské školy půjde s dítětem pouze jeden zákonný zástupce,  který při vstupu  provede dezinfekci rukou a po celou dobu pobytu v budově školy bude mít nasazenou     roušku

– adaptace bude probíhat první den v přítomnosti zákonného zástupce asi jednu hodinu,
o dalším průběhu adaptace budou informovat učitelky ve třídách

Děti, které již naši mateřskou školu navštěvují:

– do budovy školy bude vstupovat vždy pouze jeden zákonný zástupce, který při vstupu
do budovy provede dezinfekci rukou a po celou dobu pohybu v budově bude mít  nasazenou roušku

– v šatně třídy může být nejvíce 5 zákonných zástupců, ostatní prosíme o trpělivost, do budovy budou vpouštěni postupně

–  pokud je to možné, neposílejte alespoň první týden děti se starším sourozencem

UPOZORŇUJEME, ŽE DĚTI, U KTERÝCH  SE BUDOU PŘI PŘÍCHODU PROJEVOVAT ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ, NEBUDOU DO ŠKOLY PŘIJATY.

Do MŠ děti potřebují batůžek, dvě roušky v uzavíratelném sáčku, oblečení do třídy, oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení (zůstane uložené v šatně), bačkůrky a lahvičku s pitím.

NE – žádné hračky, ani plyšáky.

 

Platby pro školní rok 2020/2021

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost změnám plateb
za školné a stravné od 1. 9. 2020.

Děkujeme

 

 

Prázdninový provoz – rozdělení do tříd

Rozdělení dětí do tříd

Pokyny k prázdninovému provozu 7. 7. – 17. 7. 2020

Co děti potřebují do MŠ:

První den docházky předá zákonný zástupce dítěte Čestné prohlášení:

Čestné prohlášení o nexistenci virového onemocnění

Provoz MŠ bude probíhat za podmínek nastavených ke dni 25. 5. 2020 (viz. Pravidla při znovuotevření školy – 16. 5. 2020)

Provozní doba MŠ při prázdninovém provozu 7,00 – 17,00 hodin

Do třídy:

 • pohodlné oblečení, přiměřeně k počasí
 • bačkůrky – ne pantofle, crocs
 • podepsanou lahvičku (0,5 l) s pitím – během dne doplňujeme
 • lehké pyžamko
 • Není povoleno přinášení hraček

Na zahradu:

 • pohodlné oblečení – takové, které se může umazat
 • kšiltovku
 • boty vhodné na písek

Dále: 

 • batůžek
 • náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky, legínky či kraťasy

Všechny věci dětem podepište

Pokud bude hodně teplé a slunečné počasí, tak prosíme, děti ráno natřete opalovacím krémem.

 

STRAVA

Prosíme rodiče dětí z jiných mateřských škol, které mají prokázané alergie, aby se před nástupem do mateřské školy spojili s vedoucí školní jídelny a domluvili se na způsobu stravování.

Vedoucí ŠJ: Michaela Vejlupková – tel.: 731129575

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých pro školní rok 2020/2021 proběhne
25. června 2020 v 16,30 hodin na zahradě mateřské školy – u budovy šnečků.

Prosíme, aby se zúčastnil vždy jeden zákonný zástupce – bez dětí.

Děkujeme

Prázdninový provoz 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

Seznam přijatých dětí dle variabilních symbolů

Seznam přijatých dětí 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

Pokyny k platbám za prázdninový provoz v MŠ Socháňova
7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

 

Platba za školné musí být zaplacena nejpozději do 24. 6. 2020,
na bankovní účet číslo 006023-0170731359/0800, s příslušným variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen.

Pro období 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020 je stanovena částka 252,- Kč.

Od 1.1.2005 dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., neplatí školné předškolní děti
a děti s odkladem školní docházky.

 

Platba za stravné musí být zaplacena nejpozději do 24. 6. 2020,
na bankovní účet číslo 35 – 0170731359/0800, variabilní symbol – číslo
dítěte

Výše stravného:

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování upravujeme cenu
za stravování dítěte v MŠ takto:

Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) 38,-Kč/den – 342,- Kč/9 dnů


Děti 7 -10 let (přesnídávka, oběd, svačina) 43,-Kč/den – 387,- Kč/9 dnů
(děti, které dosáhnou ve školním roce /1. 9. – 31. 8./ věku 7 let)

 

Dítě, které nebude mít v daném termínu zaplaceno, nebude do MŠ přijato.

Přijetí pro školní rok 2020/2021 – složka ZÁPIS

Pravidla při znovuotevření školy

Pokyny pro provoz mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

První den nástupu dítěte do mateřské školy, je zákonný zástupce povinen odevzdat vyplněné Čestné prohlášení (toto prohlášení musíte opakovaně vyplnit také při delší nepřítomnosti dítěte v MŠ)

Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění
Datum podpisu Čestného prohlášení nesmí být starší než 1 den

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání přenosu kapének
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti – příchod sourozenců).

Doporučujeme, aby děti do mateřské školy nedoprovázeli  prarodiče.

Provoz mateřské školy:

7,00 – 16,30 hodin        –          7,00 –  8,30  přivádění dětí
                                                12,30 – 13,00 odchod dětí po obědě
                                                14,45 – 16,30 odchod dětí po odpočinku

Zkrácení provozní doby je způsobeno nutností překrývání služeb učitelek,
zdravotními omezeními a zákazem slučování skupin.

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

 • Před mateřskou školou není povoleno se shlukovat.
 • Dítě do mateřské školy doprovází vždy jedna osoba.
 • Je nutné zachovávat odstupy 2 metry v souladu s krizovými opatřeními.
 • Všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy jsou povinny mít zakrytá ústa
  a nos „rouškou“.

Přivádění a vyzvedávání dětí:

 • Při přivádění dítěte zazvoní doprovázející osoba na danou třídu a vyčká příchodu učitelky, která dítě převezme před školou a provede „ranní filtr“ – dotazem na přivádějící osobu zjistí, zda dítě nevykazuje možné příznaky COVID-19.
 • V případě příznivého počasí bude předávání dětí na zahradě v prostoru vymezeném pro danou skupinu.
 • Doprovázející osoba sejme dítěti roušku do připraveného mikrotenového sáčku a sáček s rouškou odnese. Ihned po předání dítěte opustí prostor areálu MŠ.
 • Při vyzvedávání dítěte opět doprovázející zazvoní a vyčká, až učitelka dítě připraví a přivede před budovu.
 • V případě, že bude možný pobyt na zahradě, vyzvedne rodič dítě zde.
 • Ihned po předání dítěte opustí prostor areálu MŠ.

V případě projevů jakéhokoli onemocnění v průběhu dne budou zákonní zástupci vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školky, dítě bude do vyzvednutí izolováno od kolektivu (dle pokynů MŠMT mají být rizikové projevy onemocnění oznámeny na spádovou hygienickou stanici)

ROZDĚLENÍ  DĚTÍ DO SKUPIN:

Děti budou rozděleny do skupin – nebudou po tuto dobu ve svých kmenových třídách – prosíme, připravte na tuto skutečnost děti.
– skupina dětí bude trvalá, bez možnosti slučování s jinou skupinou
– abychom zamezili setkávání, bude každá skupina využívat pouze jeden vchod
do MŠ
– ke skupině budou přiděleny: dvě učitelky
jedna uklízečka

Všechny akce školy jsou zrušeny – výlety, kroužky, spaní předškoláků v MŠ apod.

Denní režim mateřské školy bude pro toto období přizpůsoben mimořádným okolnostem

– nebudou probíhat běžné denní činnosti, ale program bude uzpůsoben tak,
aby bylo možné dodržovat zvýšená hygienická a bezpečnostní pravidla
– bude probíhat hlavně individuální hra s omezeným množstvím hraček, které
budou vždy po ukončení hry dezinfikovány
– po celou dobu se budeme snažit, aby co nejdelší část pobytu dětí v MŠ
probíhala na školní zahradě, kde bude mít každá skupinka svůj vymezený
prostor
– nebudou zařazovány tělovýchovné chvilky a aktivity zvyšující tělesnou
námahu
– v případě velmi teplých a slunných dnů budou skupinky děti využívat stinné
prostory – není přípustné sprchování dětí

Stravování dětí:

– zajišťuje za dodržení přísných hygienických podmínek škola
– před zahájením stravování a po něm si děti vždy umyjí ruce mýdlem po dobu
20 – 30 vteřin
– příbor vydá dítěti učitelka přímo do ruky
– děti budou u stolečků rozesazeny tak, aby byl mezi nimi zajištěn dostatečný
prostor
– výdej jídla a pití zajišťuje vždy učitelka – děti si jídlo nemohou brát samy
– výdej jídla do jídlonosičů (první den nemoci) není možný

Odpolední odpočinek:

– bude probíhat ve třídách v patře, kde budou po celou dobu tohoto provozu připravena ustlaná lehátka dostatečně daleko od sebe, aby bylo zajištěno větrání.

 

CO DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POTŘEBUJÍ:

 • 2x roušku na den
 • Oblečení na zahradu – přiměřené dle počasí
 • Pyžamko
 • Bačkory

Vzhledem k nutnosti pravidelné dezinfekce nebude možné, aby si děti nechávaly věci
ve školce, zde zůstane pouze pyžamko.
Prosíme a dostatečně velký batůžek, ve kterém budou také náhradní věci na převlečení.

POZOR – Děti si nesmí nosit vlastní hračky – ani plyšáka na spaní.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

 • během přerušení provozu byla strojně vyčištěna všechna lehátka, koberce a prvky s textilním povrchem
 • všechny hračky jsou pravidelně myty a dezinfikovány
 • několikrát denně probíhá pravidelná dezinfekce – podlahy, stoly, židličky, umývárny a WC, kliky …
 • dezinfekce zahradních prvků
 • ve všech třídách jsou neustále zapnuté kvalitní čističky vzduchu
 • všem zaměstnancům je pravidelně měřena teplota a nikdo nesmí projevovat známky jakéhokoli onemocnění
 • v případě potřeby bude provedena plošná dezinfekce všech prostor školy
 • prostory školy jsou vybaveny dávkovači dezinfekce a dezinfekčními mýdly
 • hygiena dětí probíhá pod dohledem učitelek – stálé opakování pravidel správného mytí rukou

 

Prázdninový provoz

Náhradní provoz mateřských škol v době letních prázdnin 

Do 3. 7. 2020 jsou v provozu všechny mateřské školy.

Úplné přerušení provozu ve všech mateřských školách bude od 27. 7.  do 14. 8.
a 31. 8.2020.

Po projednání se zřizovatelem byly stanoveny termíny náhradního provozu v těchto mateřských školách:

MŠ Socháňova od 7. 7.  do 17. 7. 2020

MŠ Pastelka od 20. 7. do 24. 7. 2020 MŠ Laudova se spec. třídami  na pracovišti Opuková doplní provoz v případě potřeby

MŠ Bendova od 17. 8. do 28. 8. 2020

Náhradní provoz je určen především pro děti z Řep, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemohou čerpat dovolenou. Rodiče si stáhnou přihlášky z webových stránek mateřských škol, kam děti docházejí. Do 27. 5. 2020 na domovské mateřské školy vyplněné přihlášky doručí elektronicky, poštou nebo osobně. Po odevzdání přihlášky bude každému e-mailem zaslán variabilní symbol pro bezhotovostní platbu nákladů na docházku dítěte v době prázdninového provozu.

Přihláška ke stažení zde:

přihláška prázdniny 2020.2

Výsledky zápisu na dobu určitou budou vyvěšeny v mateřské škole, která provoz zajišťuje od 10. 6. 2020. zde najdete i pokyny pro platbu za školné a stravné, které musí být uhrazeno do 24. 6. 2020.

 

Kontakty na mateřské školy:

Mateřská škola Ředitelka Kontakt
MŠ Laudova se spec. třídami
Laudova 3/1030
163 00 Praha 6 – Řepy
pracoviště Opuková 10/373 
Mgr. Alena Lucová 235 314 535
reditelka@mslaudova.cz
http://www.mslaudova.cz 
MŠ Socháňova
Socháňova 23/1176
163 00 Praha 6 – Řepy
Dana Kadlečková 734 428 342
reditelka@ms-sochanova.cz
http://www.ms-sochanova.cz 
MŠ Pastelka
Španielova 27/1316
163 00 Praha 6 – Řepy 
Pavlína Medvedíková

 

235 324 185
pastelka.ms@volny.cz
http://www.pastelkarepy.cz
MŠ Bendova
Bendova 1/1123
Mgr. Ivana Panochová 235 314 150
msbendova@seznam.cz
http://www.msbendova.cz 

 

Nové informace k provozu MŠ

Žádost o spolupráci

Vzhledem k plánovanému postupnému otevírání mateřské školy asi od 25. 5. 2020 současně
se základními školami, prosíme rodiče, kteří zvažují návrat dítěte do mateřské školy, aby tuto skutečnost oznámili nejpozději do 3. 5. 2020 na emailovou adresu: zastupkyne@ms-sochanova.cz,
do předmětu zprávy napište heslo NÁVRAT.

Upozorňujeme, že se jedná o OMEZENÝ PROVOZ, týkající se dětí rodičů, kteří se musí nutně vrátit do zaměstnání. Provoz bude probíhat za přísných hygienických podmínek.

Ošetřovné zůstává v platnosti, dokud opět nenastoupíte do aktivního zaměstnání, které nelze vykonávat z domova.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci při řešení této složité situace