VÁNOČNÍ PROVOZ MŠ

Vážení rodiče,

pokud potřebujete své dítě přihlásit do mateřské školy v době vánočních prázdnin 27. – 30. 12. 2022, je třeba dítě přihlásit vyplněním přihlášky, kterou si můžete vyzvednout ve své třídě.

Vyplněné přihlášky odevzdejte svým třídním učitelkám do 25. 11. 2022.
Upozorňujeme, že v době vánočního provozu se vystřídají učitelky ze všech budov a provoz bude probíhat v budově šnečků, kde budou spojeny všechny přihlášené děti. Na vánoční prázdninový provoz jsou přijímány prioritně děti zaměstnaných rodičů.

 

Upozornění: pokud se na vánoční provoz přihlásí méně dětí než 5. provoz bude zrušen.

Informace k opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

směrnice č. 17 – Interní směrnice k realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

Příloha 1 Žadost_dite_zak_ucastnik_balicek

Příloha 2_Žadost_dite_zak_ucastnik_FOND_SOLIDARITY S

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022. Informace o rozdělení dětí do tříd budou vyvěšeny 30. 8. 2022 u vchodových dveří na všech budovách.

Informace co děti potřebují najdete v záložce dokumenty.

Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin

 

Sdělení o navýšení cen stravného

SDĚLENÍ O NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

Vzhledem k narůstajícím cenám základních potravin, dochází s účinností od 1. 9. 2022 ke zvýšení ceny za stravné.

Strávníci – děti 3 – 6 let:

Přesnídávka      11,- Kč

Oběd                   27,- Kč

Svačina              10,- Kč      

Celkem          48,- Kč za celodenní stravování a 38,- Kč za polodenní stravování

Měsíční platba činí 1 056,- Kč za celodenní a 836,- Kč za polodenní stravování.

 

Strávníci – děti od 7 let:

Přesnídávka      14,- Kč

Oběd                   29,- Kč

Svačina              11,- Kč      

Celkem          54,- Kč za celodenní stravování a 43,- Kč za polodenní stravování

Měsíční platba činí 1 188,- Kč za celodenní a 946,- Kč za polodenní stravování.

Zásady stanovení stravného se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. září 2021 mění vyhláškou č. 272/2021 Sb.

Výše poplatku za stravování je stanovena finančním limitem této vyhlášky.

Dana Kadlečková – ředitelka MŠ
Michaela Vejlupková – vedoucí ŠJ

 

POZOR – informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,

děti, které jsou přihlášené na prázdninový provoz, omlouvejte vždy na e-mail třídy, kterou v tu dobu dítě navštěvvuje.

Červenec – e-mail třídy v budově kytiček

Srpen – e-mail třídy v budově šnečků

Adresy naleznete v kontaktech.

Děkujeme a přejeme krásné léto

Přijetí dětí z Ukrajiny – zápis 7. 6. 2022

K nástupu do MŠ byly přijaty děti s těmito registračními čísly:

D/1/2022/ZU
D/3/2022/ZU
D/4/2022/ZU
D/5/2022/ZU
D/6/2022/ZU
D/7/2022/ZU

Schůzka pro rodiče nových dětí se koná ve čtvrtek 23. 6. 2022 v 16:00 hodin na zahradě mateřské školy.
Na schůzce budete informováni o tom do jaké třídy bude dítě zařazeno a co bude do MŠ potřebovat.
Dostavte se prosím bez dětí.

Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí

Rodiče nepřijatých dětí si mohou Rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně dne 6.6.2022 v době od 10:00 do 14:00 hodin.
Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou s doručenkou do vlastních rukou.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat dne 23. 6. 2022 v 16:00 hodin na zahradě MŠ vedle budovy šnečků. Na schůzce Vám oznámíme rozdělení do tříd a další informace k nástupu.
Na schůzku přijďte bez dětí.

 

Prázdninový provoz

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin školního roku 2021/2022:

od 1. 7. do 15. 7. 2022 (dny 5. a 6. 7. jsou státní svátky
a MŠ je uzavřena) – v budově kytiček

od 15. 8. do 26. 8. 2022 – v budově šnečků

V době od 18. 7. do 12. 8. 2022 a ve dnech 29. až 31. 8. 2021 bude MŠ UZAVŘENA.

Přihlášku na prázdninový provoz si můžete vyzvednout ve své třídě nebo stáhnout zde:

Přihláška na prázdninový provoz

Vyplněnou přihlášku předejte ve své třídě nejpozději do 30. 4. 2022.
Nezasílejte e-mailem.

Platby stravného a školného na prázdninový provoz proveďte
od 15. 6. 2022 nejpozději však do 25. 6. 2022.

Platby stravné: č. účtu: 35 – 0170731359/0800            VS: 800 a VS dítěte

Děti 3 – 6 let celodenní 43,-Kč/den, polodenní 34,- Kč/den
Děti 7 – 10 let celodenní 49,-Kč/den, polodenní 39,- Kč/den

Platby školné: č. účtu: 006023-0170731359/0800      VS: 800 a VS dítěte

Výše školného je 338,- Kč za daný měsíc.
Platba školného se netýká předškolních dětí.

Vzhledem k omezené kapacitě prázdninového provozu nebude na později podané přihlášky nebo na přihlášky, u kterých nebude provedena platba do 25. 6. 2022, brán zřetel.

V případě nemoci se vrací pouze platba za stravné.

Informace ke karanténě dětí z modré, červené a oranžové kytičky

Vážení rodiče,

níže přikládám informaci z krajské hygienické stanice:

Karanténa je nařízena na dobu minimálně 5 dnů od data kontaktu s pozitivní osobou. Karanténa je nařízena dle metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 37994/2021-7/OVZ ze dne 27. 1. 2022, platné od 31. 1. 2022. Den kontaktu je dnem „0“, ukončení karantény je bez PCR testu, a to v případě, že poslední dva dny před koncem nevykazuje osoba příznaky onemocnění COVID-19. V případě, že se objeví příznaky v době karantény a dalších 14 dnech, je osoba povinna absolvovat PCR test.

Dle výše uvedeného metodického pokynu se karanténa týká všech osob, které byly v rizikovém kontaktu (neočkované, očkované, po prodělaném onemocnění). Karanténu nelze zkrátit PCR testem. 

 

Karanténa se nenařídí osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělala onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu.

 

Informace pro rodiče ze třídy modrá kytička, oranžová kytička a červená kytička

Vážení rodiče,

ve středu byly děti v kontaktu s COVID pozitivním, karanténa trvá pět dní,
to je do 14. 2. 2022 včetně.

Výjimka z karantény
Pokud dítě v posledních 30 dnech prodělalo covid-19 potvrzený RT-PCR testem, uběhla povinná izolace a nemá příznaky onemocnění, vztahuje se na něj výjimka z karantény.

Tato informace se týká všech dětí z modré kytičky, které byly ve školce ve středu 9. 2. 2022, dětí z oranžové kytičky, které byly ve středu na plavání, dětí z červené kytičky, které byly ve školce ve středu odpoledne.

Oběd mají všechny děti, kterých se informace týká, zítra 11. 2. 2022 odhlášený.

Předpokládám, že Vás bude s dalšími informacemi kontaktovat hygienická stanice.