Pravidla při znovuotevření školy

Pokyny pro provoz mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

První den nástupu dítěte do mateřské školy, je zákonný zástupce povinen odevzdat vyplněné Čestné prohlášení (toto prohlášení musíte opakovaně vyplnit také při delší nepřítomnosti dítěte v MŠ)

Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění
Datum podpisu Čestného prohlášení nesmí být starší než 1 den

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání přenosu kapének
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti – příchod sourozenců).

Doporučujeme, aby děti do mateřské školy nedoprovázeli  prarodiče.

Provoz mateřské školy:

7,00 – 16,30 hodin        –          7,00 –  8,30  přivádění dětí
                                                12,30 – 13,00 odchod dětí po obědě
                                                14,45 – 16,30 odchod dětí po odpočinku

Zkrácení provozní doby je způsobeno nutností překrývání služeb učitelek,
zdravotními omezeními a zákazem slučování skupin.

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

 • Před mateřskou školou není povoleno se shlukovat.
 • Dítě do mateřské školy doprovází vždy jedna osoba.
 • Je nutné zachovávat odstupy 2 metry v souladu s krizovými opatřeními.
 • Všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy jsou povinny mít zakrytá ústa
  a nos „rouškou“.

Přivádění a vyzvedávání dětí:

 • Při přivádění dítěte zazvoní doprovázející osoba na danou třídu a vyčká příchodu učitelky, která dítě převezme před školou a provede „ranní filtr“ – dotazem na přivádějící osobu zjistí, zda dítě nevykazuje možné příznaky COVID-19.
 • V případě příznivého počasí bude předávání dětí na zahradě v prostoru vymezeném pro danou skupinu.
 • Doprovázející osoba sejme dítěti roušku do připraveného mikrotenového sáčku a sáček s rouškou odnese. Ihned po předání dítěte opustí prostor areálu MŠ.
 • Při vyzvedávání dítěte opět doprovázející zazvoní a vyčká, až učitelka dítě připraví a přivede před budovu.
 • V případě, že bude možný pobyt na zahradě, vyzvedne rodič dítě zde.
 • Ihned po předání dítěte opustí prostor areálu MŠ.

V případě projevů jakéhokoli onemocnění v průběhu dne budou zákonní zástupci vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školky, dítě bude do vyzvednutí izolováno od kolektivu (dle pokynů MŠMT mají být rizikové projevy onemocnění oznámeny na spádovou hygienickou stanici)

ROZDĚLENÍ  DĚTÍ DO SKUPIN:

Děti budou rozděleny do skupin – nebudou po tuto dobu ve svých kmenových třídách – prosíme, připravte na tuto skutečnost děti.
– skupina dětí bude trvalá, bez možnosti slučování s jinou skupinou
– abychom zamezili setkávání, bude každá skupina využívat pouze jeden vchod
do MŠ
– ke skupině budou přiděleny: dvě učitelky
jedna uklízečka

Všechny akce školy jsou zrušeny – výlety, kroužky, spaní předškoláků v MŠ apod.

Denní režim mateřské školy bude pro toto období přizpůsoben mimořádným okolnostem

– nebudou probíhat běžné denní činnosti, ale program bude uzpůsoben tak,
aby bylo možné dodržovat zvýšená hygienická a bezpečnostní pravidla
– bude probíhat hlavně individuální hra s omezeným množstvím hraček, které
budou vždy po ukončení hry dezinfikovány
– po celou dobu se budeme snažit, aby co nejdelší část pobytu dětí v MŠ
probíhala na školní zahradě, kde bude mít každá skupinka svůj vymezený
prostor
– nebudou zařazovány tělovýchovné chvilky a aktivity zvyšující tělesnou
námahu
– v případě velmi teplých a slunných dnů budou skupinky děti využívat stinné
prostory – není přípustné sprchování dětí

Stravování dětí:

– zajišťuje za dodržení přísných hygienických podmínek škola
– před zahájením stravování a po něm si děti vždy umyjí ruce mýdlem po dobu
20 – 30 vteřin
– příbor vydá dítěti učitelka přímo do ruky
– děti budou u stolečků rozesazeny tak, aby byl mezi nimi zajištěn dostatečný
prostor
– výdej jídla a pití zajišťuje vždy učitelka – děti si jídlo nemohou brát samy
– výdej jídla do jídlonosičů (první den nemoci) není možný

Odpolední odpočinek:

– bude probíhat ve třídách v patře, kde budou po celou dobu tohoto provozu připravena ustlaná lehátka dostatečně daleko od sebe, aby bylo zajištěno větrání.

 

CO DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POTŘEBUJÍ:

 • 2x roušku na den
 • Oblečení na zahradu – přiměřené dle počasí
 • Pyžamko
 • Bačkory

Vzhledem k nutnosti pravidelné dezinfekce nebude možné, aby si děti nechávaly věci
ve školce, zde zůstane pouze pyžamko.
Prosíme a dostatečně velký batůžek, ve kterém budou také náhradní věci na převlečení.

POZOR – Děti si nesmí nosit vlastní hračky – ani plyšáka na spaní.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

 • během přerušení provozu byla strojně vyčištěna všechna lehátka, koberce a prvky s textilním povrchem
 • všechny hračky jsou pravidelně myty a dezinfikovány
 • několikrát denně probíhá pravidelná dezinfekce – podlahy, stoly, židličky, umývárny a WC, kliky …
 • dezinfekce zahradních prvků
 • ve všech třídách jsou neustále zapnuté kvalitní čističky vzduchu
 • všem zaměstnancům je pravidelně měřena teplota a nikdo nesmí projevovat známky jakéhokoli onemocnění
 • v případě potřeby bude provedena plošná dezinfekce všech prostor školy
 • prostory školy jsou vybaveny dávkovači dezinfekce a dezinfekčními mýdly
 • hygiena dětí probíhá pod dohledem učitelek – stálé opakování pravidel správného mytí rukou